View Source Logo
Aktuelni podaci Prognoza Upozorenja Najave O nama Kontakt
Početna
      

Prognoza vremena i voda

RHMZ Srbije je referentna ustanova sa punom odgovornošću za izradu i prezentovanje prognoza vremena i voda, davanje upozorenja i najava za vanredne i opasne meteorološke i hidrološke pojave.
View Source Logo
Početna
      

Aktuelni podaci

RHMZ Srbije je referentna ustanova sa punom odgovornošću za izradu i prezentovanje prognoza vremena i voda, davanje upozorenja i najava za vanredne i opasne meteorološke i hidrološke pojave.
View Source Logo
Početna
      

Pošaljite nam mail
office@hidmet.gov.rs

Naša lokacija:
Kneza Višeslava br.66, Beograd
Nađite nas na većoj mapi
Početna
      

O nama

RHMZ Srbije je referentna ustanova sa punom odgovornošću za izradu i prezentovanje prognoza vremena i voda, davanje upozorenja i najava za vanredne i opasne meteorološke i hidrološke pojave.


Meteorologija

Zavod je referentna ustanova za prikupljanje, obradu i analizu meteoroloških podataka za potrebe prognoze vremena, rane najave nepogoda agrometeorologije, klimatologije, hidrologije, nepogoda i kontrolu životne sredine.
View Source Logo

Meteorološki osmatrački sistem Srbije

View Source Logo
Meteorološka merenja i osmatranja na meteorološkim stanicama. Programi rada na stanicama sa ekstremnim vrednostima meteoroloških elemenata. Praćenje i primena propisanih metoda i novih tehnologija, kao i kalibracija instrumenata.

Klimatologija

View Source Logo
Monitoring klime, praćenje klimatskih ekstrema i normala, procena klimatskih promena i varijabilnosti klime; Izrada Klimatografije Srbije i Atlasa klime Srbije; Primenjena klimatska istraživanja za potrebe privrede, zdravstva i turizma; Izrada meteoroloških godišnjaka, biltena, klimatskih pregleda i informacija; Izrada klimatskih podloga i mišljenja za potrebe pravnih i fizičkih lica; Izrada biometeoroloških prognoza; Ažuriranje i održavanje baze meteoroloških podataka...

Agrometeorologija

View Source Logo
Operativni i istraživački poslovi vezani za primenu meteoroloških podataka i znanja u poljoprivredi. Praćenje i procena mogućih uticaja tekućih i očekivanih vremenskih prilika na rast, razviće i stanje useva, obavljanje radova u polju i druge aspekte poljoprivredne proizvodnje. Sprovođenje agroklimatskih istraživanja i drugih vidova primenjenih istraživanja u oblasti agrometeorologije, kojima se obezbeđuju osnove za dugoročno planiranje u poljoprivredi.

Meteorološko bdenje

View Source Logo
Delatnosti u okviru dvadesetčetvoročasovnog rada su: kratkoročna i dugoročna prognoza vremena, rane najave i upozorenja na nailazak opasnih vremenskih pojava, obezbeđivanje vazdušne plovidbe, izrada numeričkih prognoza.

Numerička prognoza vremena

View Source Logo
Stranice koje ažurira Numerička prognoza vremena (u okviru linkova Aktuelni podaci i Prognoze) sadrže produkte Eta numeričkog modela koji su prikazani na standardnim atmosferskim nivoima od 1000 hPa do 100 hPa (geopotencijal, temperatura vazduha, padavine, vetar...).

Promena klime - IPCC

View Source Logo
Uviđajući značaj problema potencijalnih promena klime, Svetska meteorološka organizacija (SMO) i Program Ujedinjenih nacija za životnu sredinu (UNEP), su 1988. godine osnovali Međuvladin panel za promenu klime (Intergovernmental Panel on Climate Change IPCC), čije je sedište u Ženevi, Švajcarska. Sekretarijat IPCC je smešten u zgradi SMO u Ženevi.

Analize vremenskih nepogoda

View Source Logo
Analize zanimljivih meteoroloških situacija u Srbiji

Hidrologija

Standardne aktivnosti Sektora za hidrologiju su: izvršava poslove uspostavljanja i održavanja mreže hidroloških stanica za praćenje stanja površinskih voda i podzemnih voda prve - freatske izdani; vrši hidrometrijska merenja i osmatranja kvantitativnih pokazatelja stanja površinskih i podzemnih voda kao i uzimanje, pripremu i dostavljanje uzoraka za potrebe praćenja kvaliteta površinskih i podzemnih voda prve izdani; vrši obradu, arhiviranje i čuvanje podataka o stanju površinskih i podzemnih voda ; analizira i utvrđuje stanja površinskih i podzemnih voda; uspostavlja, održava i unapređuje hidrološki informacioni sistem za prikupljanje i obradu podataka u realnom vremenu za potrebe odbrane od poplava, plovidbe i upravljanja vodoprivrednim i hidroenergetskim sistemima; priprema i dostavlja hidrološke informacije, prognoze i upozorenja za potrebe odbrane od poplava, plovidbe i za potrebe međunarodne saradnje; publikuje obrađene podatke u vidu godišnjaka površinskih i podzemnih voda; daje mišljenja u postupku izdavanja vodoprivrednih uslova za objekte koji utiču na vode ili vode utiču na njih; izvršava stručne usluge.
View Source Logo

Mreža stanica površinskih i podzemnih voda

View Source Logo
MPrikaz organizacione šeme upravljanja mrežom hidroloških stanica i slivova većih reka, raspored hidroloških stanica za praćenje karakteristika režima površinskih i podzemnih voda. Osnovni tehnički podaci i programi koji se realizuju na hidrološkim stanicama.

Hidrološke prognoze

View Source Logo
Kartografski prikaz mreže izveštajnih hidroloških stanica, aktuelni dnevni i godišnji podaci, prognoze vodostaja za 2 do 4 dana, karakteristične vrednosti vodostaja, proticaja i temperatura vode za izveštajne stanice na Dunavu, Tisi, Savi i Moravi. Informacija o delatnosti službe za prognozu voda.

Hidrološke analize

View Source Logo
Praćenje stanja i režima površinskih voda na teritoriji Srbije; analiza i obrada elemenata bilansa voda; obrada i kontrola hidroloških parametara; vođenje arhive i baze hidroloških podataka površinskih i podzemnih voda; priprema i izdavanje hidroloških podataka; izrada hidroloških analiza, elaborata i studija; izrada hidroloških osnova za pojedine slivove, područja i celu teritoriju Srbije i prikaz generalizovanih informacija u formi karti, regionalnih zavisnosti i sl.; izučavanje prostorne i vremenske raspodele hidroloških veličina sa ciljem proučavanja vodnih resursa; izrada, održavanje i ažuriranje katastra fizičko-geografskih i hidroloških karakteristika slivova; izdavanje stručnih mišljenja; izdavanje hidrometeoroloških uslova.

Početna
      
View Source Logo

Prof. dr Jugoslav Nikolić visoko obrazovanje stekao je iz naučne oblasti fizičke nauke – studijski program Meteorologija, na nekadašnjem Prirodno-matematičkom – sadašnjem Fizičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Akademski naziv magistra nauka i naučni stepen doktora nauka stekao je, uz rad u struci, na Univerzitetu u Beogradu, Katedra za hidrogeologiju RGF. Profesor Nikolić ima stečeno nastavno zvanje "redovni profesor" i naučno zvanje "viši naučni saradnik". Poseduje višegodišnje radno iskustvo na visokostručnim poslovima u Republičkom hidrometeorološkom zavodu (RHMZ) i postignute rezultate u proučavanju, integralnom sagledavanju i objedinjenom rešavanju problema fundamentalnih sa aspekta meteorologije - fizike atmosfere, zaštite životne sredine, primena u energetici, vodoprivredi i poljoprivredi. Kroz stručne i naučne radove, projekte i monografije dao je originalne stručne i naučne doprinose i uticao na razvoj nauke, naučne misli i razvoj struke. Naučno angažovanje profesora Nikolića odnosi se na Srpsku akademiju nauka i umetnosti (SANU) i povremena predavanja na doktorskim studijama odgovarajućih Fakulteta. Član je naučnog veća Geografskog instituta "Jovan Cvijić" SANU i imenovan je, po Odluci Izvršnog odbora SANU, za člana Međuodeljenskog odbora za dinamiku klimatskog sistema Zemlje i delo Milutina Milankovića. Dobitnik je nagrade Privredne komore Beograda za najbolji naučni rad od posebnog značaja za primene u privredi i struci.


Prof. dr Jugoslav Nikolić je stalni predstavnik Republike Srbije u Svetskoj meteorološkoj organizaciji (WMO), Evropskoj organizaciji za eksploataciju meteoroloških satelita (EUMETSAT) i Evropskom centru za srednjoročnu prognozu vremena (ECMWF). Neposredno se angažovao da Republika Srbija postane punopravni član ECMWF-a od 01. januara 2015. godine i ulaže napore da RHMZ ima aktivan status i u drugim međunarodnim asocijacijama.


Oblast profesionalnog interesa profesora Nikolića odnosi se na geonauke – meteorologiju, hidrologiju, hidrogeologiju i primene u zaštiti životne sredine, energetici (obnovljivi izvori energije), agrometeorologiji, izučavanju klime (klimatski resursi i klimatske promene), veštačkom uticaju na vreme (odbrana od grada, upravljanje sušnim epizodama – stimulacija padavina) i kompleksnom istraživanju i izradi numeričkog modela evapotranspiracije od strateškog značaja za brojne praktične primene: u vodoprivredi (analiza vodnog bilansa, planiranje i kontrola vodnih resursa, navodnjavanje/odvodnjavanje terena, projektovanje hidrograđevinskih radova i objekata, izgradnja zaštitnih objekata od poplava, izrada vodoprivrednih osnova slivnih područja, izrada hidroloških prognoza i sl.), u zaštiti životne sredine, u poljoprivredi (projekti iz oblasti melioracija), u planiranju u elektroprivredi, putnoj privredi, agrometeorologiji i drugim privrednim granama, u izradi prognoza vremena, izradi klimatoloških studija i drugim brojnim primenama u meteorološkoj, hidrološkoj, hidrogeološkoj i poljoprivrednoj praksi, kao i zaštiti životne sredine.


Rešenjem Vlade Republike Srbije postavljen je na položaj direktora RHMZ-a po konkursu za popunjavanje ovog položaja. Odlukama Vlade imenovan je za člana Republičkog štaba za vanredne situacije, člana Nacionalnog saveta za klimatske promene, člana Saveta nacionalne infrastrukture geoprostornih podataka i predstavnika RHMZ-a u Pregovaračkoj grupi za životnu sredinu - PG 27.


U svojoj višegodišnjoj praksi radio je, pored ostalog, kao sinoptičar u prognozi vremena RHMZ-a, sinoptičar u vazduhoplovstvu, rukovodilac Radarskih centara RHMZ-a, rukovodilac Sektora za meteorologiju RHMZ-a, rukovodilac službe za aerološka merenja RHMZ-a, kao i na radnom mestu za strategije, programe i projekte iz oblasti meteorologije i klimatskih promena – Sektor za razvoj, programe i projekte Evropske Unije. U svom naučnom radu, kroz interdisciplinarni pristup, dao je brojne praktične doprinose. Doprinos održivom razvoju dao je kroz izradu strategije prostornog razvoja Republike Srbije 2009 - 2013 - 2020 u delu uticaja atmosferskih prirodnih nepogoda.


Među prvima je učestvovao u istraživanju aktivnosti prirodnih radioaktivnih gasova radona i torona odgovarajućim pasivnim diskriminativnim nuklearnim trag detektorima u vazdušnom stubu u zemljištu. Povezivanje geoloških i hidro-meteoroloških/klimatoloških karakteristika pojedinih oblasti sa intenzitetom prirodne radioaktivnosti u njima predstavlja originalan naučni doprinos za izradu odgovarajućih mapa rizika. Osim navedenog, dao je značajan doprinos analizi vremenskih stanja, istraživanju ozona, određivanju globalnog zračenja, kao i doprinose iz oblasti hidrologije/hidrohemije. Među naučnim radovima, pored ostalog, profesor Nikolić je objavio tri naučne monografije i više radova u međunarodnim časopisima sa SCI liste (Science Citation Index lista), kao i zbornicima međunarodnih konferencija. Autor je dveju istaknutih monografija nacionalnog i šireg značaja, koje je objavio Institut SANU "Jovan Cvijić", čiju promociju je organizovala Srpska akademija nauka i umetnosti 05. februara 2011. godine, a kojoj su prisustvovali brojni akademici, predstavnici fakulteta, naučnih instituta i Republičkog hidrometeorološkog zavoda. U skorijem periodu objavio je 12 radova iz kategorije M20 (radovi objavljeni u međunarodnim, istaknutim međunarodnim i vrhunskim međunarodnim časopisima), 6 radova iz kategorije M51 (radovi objavljeni u vodećim časopisima nacionalnog značaja) i preko 40 radova iz kategorije M33 (sopštenja sa međunarodnih skupova štampana u celini).


Rezultati naučnog i stručnog rada, pored ostalog, našli su praktične primene u usaglašavanju praćenja karakteristika atmosfere, hidrosfere i litosfere, kroz usaglašeno organizovanje meteorološkog, hidrološkog i hidrogeološkog monitoringa u RHMZ-u, a što takođe predstavlja značajan doprinos struci.


Prof. dr Jugoslav Nikolić rukovodio je, ili učestvovao u izradi, brojnih naučnih projekata. Član je Uređivačkog odbora naučnog časopisa "Zbornik radova" Instituta „Jovan Cvijić“ SANU. Relevantno iskustvo, naučna i nastavna aktivnost, praćenje svetskih istraživačkih procesa, članstvo u uglednim stručnim i naučnim asocijacijama, daju mu kompetentnost u struci i nauci i potvrđuju njegov status kreativnog stručnjaka od autoriteta, koji je svojim dosadašnjim radom bitno unapredio konvencionalne stručne i naučne modele.

Početna
      

Satelitske slike


Infracrvena i kompozitna satelitska slika Srbije. Slika se ažurira svakog sata.

Početna
      


Mesečna prognoza

Napomena:
Mesečna prognoza vremena izrađuje se 1. i 15. u mesecu. Ova prognoza je orijentaciona i poželjno je koristiti je uz prognozu za 5 dana unapred.

Beograd - prognoza za 30dana:

View Source Logo
View Source Logo

Novi Sad - prognoza za 30dana:

View Source Logo
View Source Logo

Niš - prognoza za 30dana:

View Source Logo
View Source Logo

Kragujevac - prognoza za 30dana:

View Source Logo
View Source Logo

Zlatibor - prognoza za 30dana:

View Source Logo
View Source Logo

Kopaonik - prognoza za 30dana:

View Source Logo
View Source Logo
Početna
      


Sezonska prognoza vremena

Sezonska prognoza vremena ažurira se jednom mesečno. Izrađuje se u obliku tekstualnog biltena i grafika za 7 meseci unapred. Ona sadrži informacije o prognozi odstupanja srednje mesečne minimalne i maksimalne temperature vazduha kao i srednje mesečne količina padavina.

Min. i maks. temperature:

View Source Logo

Grafik prognozirane srednje vrednosti minimalne i maksimalne temperature vazduha u ºC za Beograd po mesecima.

Sred. mesečna količina padavina:

View Source Logo

Grafik prognoze za srednju mesečnu količinu padavina u mm za Beograd.

Početna
      

MEĐUNARODNA SARADNJA


SVETSKA METEOROLOŠKA ORGANIZACIJA www.wmo.ch


Osnov međunarodnih aktivnosti je saradnja sa Svetskom meteorološkom organizacijom.
OD МАЈА 2013. GODINE DIREKTOR RHMZ, PROF. DR JUGOSLAV NIKOLIĆ, JE STALNI PREDSTAVNIK SRBIJE PRI SVETSKOJ METEOROLOŠKOJ ORGANIZACIJI.


KOMISIJE SVETSKE METEOROLOŠKE ORGANIZACIJE U KOJIMA UČESTVUJEMO:


- Osnovni sistemi
- Instrumenti i metode osmatranja
- Klimatologija
- Atmosferske nauke
- Vazduhoplovna meteorologija
- Pomorska meteorologija
- Agrometeorologija
- Hidrologija


PROGRAMI I PROJEKTI SVETSKE METEOROLOŠKE ORGANIZACIJE U KOJIMA UČESTVUJEMO:


- Svetsko meteorološko bdenje
- Svetski klimatski sistem
- Program istraživanja atmosfere
   i životne sredine
- Program primenjene meteorologije
- Program tehničke saradnje
- Program obuke i obrazovanja
- Regionalni i bilateralni programi


SARADNJA SA MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA:


- EUMETSAT www.eumetsat.de
Kao pridruženi član "EVROPSKE ORGANIZACIJE ZA EKSPLOATACIJU METEOROLOŠKIH SATELITA - EUMETSAT" imamo pristup:

- Satelitskim snimcima u
  realnom vremenu
- Učešće u više istraživačkih
   programa
- Školovanju naših stručnjaka
- Mogućnost konkurisanja
  na radna mesta

Evropski centar za srednjoročnu prognozu vremena www.ecmwf.int Kao pridruženi član "EVROPSKOG CENTRA ZA SREDNjOROČNU PROGNOZU VREMENA" dobijamo:

- Pristup svim analitičkim
  i prognostičkim produktima centra
- Pristup prognozama do deset
  dana, sezonskim prognozama
- Učešću naših stučnjaka na
   kursevima
- Mogućnost konkurisanja na
   radna mesta u Centru

Početna
      

Dan Republičkog hidrometeorološkog zavoda:


Informacija za javnost povodom Dana Republičkog hidrometeorološkog zavoda 27. septembra.

Svake godine Republički hidrometeorološki zavod 27. septembra obeležava svoj dan. Zašto baš taj dan?

U istoriji srpske meteorologije zabeleženi su mnogi značajni događaji od kojih su neki bili prekretnica u razvoju meteorološke teorije i prakse. Jedan od najvažnijih je osnivanje mreže meteoroloških stanica u Kraljevini Srbiji. Odlukom Kraljevsko-srpskog Ministarstva prosvete i crkvenih poslova, 26. marta 1887. godine osnovana je “Provizorna opservatorija” u Beogradu što se može smatrati pretečom meteorološke službe. Na temeljima mreže osmatranja potekla je i zatim se razvijala savremena hidrometeorološka služba Srbije.

"Uviđajući važnost i korisnost od meteoroloških posmatranja i ispitivanja", Ministarstvo prosvete i crkvenih poslova Kraljevine Srbije, 15. septembra (odnosno 27. po novom kalendaru) 1888. godine, odlučuje se i rešava da osnuje mrežu meteoroloških stanica u Kraljevini Srbiji. Tog datuma je zvanično osnovana Nacionalna meteorološka služba Srbije.

Početna
      

Istorijski pregled


Po obrazloženom zahtevu prof. Milana Nedeljkovića, Ministar prosvete i crkvenih dela Dr Vladan Đorđević je o Krstovdanu ( 27 septembra po novom kalendaru) 1888.godine doneo Uredbu o osnivanju jedinstvene mreže meteoroloških stanica u Kraljevini Srbiji. Tada je i osnivana državna meteorološka služba u Srbiji.

Redovna meteorološka merenja započeta su znatno ranije. Profesor Liceja G. Vladimir Jakšić je 1 januara 1848 godine u Beogradu na svom imanju na Senjaku počeo redovna merenja temperature, vlažnosti, padavina, vetra i vazdušnog pritiska.

Godine 1856 u 20 gradova tadašnje Srbije počela je sa radom dobro organizovana mreža meteoroloških stanica, a 1857. bilo ih je 27, što je u to doba predstavljalo najgušću mrežu u tadašnjoj Evropi. Iz tog vremena prof. Jakšić je ostavio dragocene podatke o kolebanju vodostaja na Savi.

Opservatorija u Beogradu, osnovana je 26 marta 1887 godine, i pod rukovodstvom prof. M.Nedeljkovića postaje centralna ustanova za prikupljanje podataka iz cele Srbije.

U avgustu 1902 godine počela je međunarodna razmena šifrovanih podataka i izrada prve prognoze vremena. Izveštaji o vremenu i vremenske prognoze su se već od 1912 godine objavljivale u listu Politika.

Značajan razvoj meteorologije u Srbiji nastao je dolaskom akademika Pavla Vujevića za upravnika Beogradske opservatorije početkom dvadesetog veka. U isto vreme počinje sa radom u oblasti klimatologije i akademik Milutin Milanković, jedan od najpriznatijih naučnika u svetu 20 veka. Svojm radovima iz solarne klime definiše teoriju ledenih doba.

Za vreme Prvog svetskog rata, od 1916 do 1918 godine, Beogradska opservatorija, pa i čitava meteorološka Služba Kraljevine Srbije, je pod nemačkom okupacionom komandom. Opservatorijom je rukovodio poznati profesor meteorologije iz Beča V. Konrad. Zahvaljujući njemu služba je bila očuvana.

U priodu od 1918 do 1941 godine, meteorološka služba Srbije, kao deo meteorološke službe Kraljevine Jugoslavije, bila je zadužena za rad i mreže meteoroloških stanica u Makedoniji, Crnoj Gori i delu Dalmacije. U to vreme su formirane i meteorološke stanice na oslobođenom Kosovu i Metohiji. Meteorološka Opservatorija u Beogradu postaje sabirni centar za celu Kraljevinu Jugoslaviju

Meteorološka služba Kraljevine Jugoslavije postaje član Međunarodne meteorološke organizacije - IMO,(osnovane, Brisel 1853 i Beč 1873.godine), kao preteče sadašnje Svetske metorološke organizacije, WMO. Naš dugogodišnji predstavnik je bio akademik Milutin Milanković.

Osnivanjem Hidrografskog odseka, pri Generalnoj direkciji voda 1922 godine, objedinjuje se hidrološka služba Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, i ovo se smatra početkom organizovane hidrološke službe. Prve vodomerne stanice su postavljene na Savi kod Beograda 1920, i Dunavu kod Smedereva. Prva hidrometrijska merenja na vodotocima u Srbiji su počela da se rade 1923 godine. Odmah počinje da funkcioniše i služba izveštavanja o vodostanju na rekama u cilju prognoziranja mogućih poplava. Na zahtev Međunarodne Dunavske Komisije, 1922 godine, počinje izveštavanje za reku Dunav.

U toku Drugog svetskog rata mnoge meteorološke i hidrološke stanice su prestale sa radom, sem Meteorološke Opservatorije Beograd.

Sedmog januara 1947 godine Uredbom Vlade FNRJ osnovan je Savezni hidrometeorološki zavod,(SHMZ) čime je objedinjena hidrometeorološku službu na teritoriji cele zemlje.Na poziv organizatora, predstavnici SHMZ-a su 22 septembra 1947 godine u Vašingtonu potpisali Konvenciju o osnivanju Svetske meteorološke organizacije (WMO). Konvencija je stupila na snagu 23. marta 1950 godine. Naša meteorološka služba bila jedna od 45 svetskih meteoroloških službi, koje su osnivači WMO-a. Tako je nastavljen kontinuitet pripadnosti službe matici svetskih službi, preko Međunarodne meteorološke organizacije IMO, (pa do WMO-a.

Novonastale države iz prethodne Jugoslavije, otcepljenjem ( od 1991.god.) i sticanjem nezavisnosti, postale su nove članice WMO-a. Meteorološka služba SRJ-a, Državne zajednice Srbije i Crne Gore, a sada Republike Srbije je naslednik osnivačkih prava WMO-a. Nikada našoj službi nisu uvođene sankcije, niti isključenja iz rada pojedinih tela od strane WMO, i pored toga što je bilo ekonomskih sankcija SRJ od strane UN.

Za vreme NATO agresije, 1999.god., u bombardovanju su oštećeni ili potpuno uništeni instrumenti i pojedini objekti naše službe. WMO je u februaru 2000.godine zatražio od svojih članica da se pomogne našoj službi, iz razloga šteta nastalih ratnim dejstvima. Pomoć je, nakon izveštaja eksperata WMO-a, uspostavljena, preko VCP programa. Do sada je dostavljena pomoć meteorološke službe Kine i Japana.

Za vreme dolaska međunarodnih snaga na Kosovo potpuno su uništene sve meteorološke i hidrološke stanice. Prostor Kosova i Metohije već pet godina predstavlja ''crnu rupu'' na meteorološkoj karti Evrope.

Nakon prestanka sa radom SHMZ-a, aprila 2003.god.Republički hidrometeorološki zavod Srbije, kao pravni naslednik, preuzeo je sve njegove obaveze, naročito u pogledu međunarodne saradnje.

Početna
      

Telefonski imenik


Direktor RHMZ


Prof. dr Jugoslav Nikolić, dipl. met.
Telefon: 011 3050 - 923

Telefaks: 011 3050 - 847

E-mail: office@hidmet.gov.rs


• Međunarodna saradnja

Telefon: 011 3050 - 864

E-mail: rhms.intdep@hidmet.gov.rs


• Odnosi sa javnošću

Telefon: 011 3050 - 851

E-mail: rhms.intdep@hidmet.gov.rs


• Projekti EU

Telefon: 011 3050 - 828

E-mail: zoran.krajinovic@hidmet.gov.rs

Sektor za meteorološke i hidrološke prognoze, najave i upozorenja

Sektor za meteorološke i hidrološke prognoze, najave i upozorenja
• Centar za hidrometeorološki sistem rane najave i upozorenja

Telefon: 011 3050-992

Telefon: 011 3050-832

E-mail: nedeljko.todorovic@hidmet.gov.rs

• Prognoza vremena

Telefon: 011 2545-595

Telefon: 011 2542-184

E-mail: prognoza@hidmet.gov.rs

• Prognoza voda

Telefon: 011 3050-904

Telefaks: 011 2542-746

E-mail: srhydra@hidmet.gov.rs

Sektor za meteorološki osmatrački sistem

Sektor za meteorološki osmatrački sistem
Pomoćnik direktora: Goran Mihajlović

Telefon: 011 3050 - 860

E-mail: goran.mihajlovic@hidmet.gov.rs

• Mreža meteoroloških stanica

Telefon: 011 3050-993

E-mail: zoran.vucinic@hidmet.gov.rs

• Meteorološka laboratorija

Telefon: 011 3050-826

Telefaks: 011 3050-906

E-mail: meteolab@hidmet.gov.rs

Sektor za hidrološki osmatrački sistem i analize

Sektor za hidrološki osmatrački sistem i analize
• Mreža hidroloških stanica

Telefon: 011 3050-836

E-mail: bojan.palmar@hidmet.gov.rs

• Hidrološke analize

Telefon: 011 3050-841

E-mail: samir.catovic@hidmet.gov.rs

• Podzemne vode

Telefon: 011 3050-876

E-mail: ivica.nikolic@hidmet.gov.rs

Sektor Nacionalnog centra za klimatske promene, razvoj klimatskih modela i ocenu rizika elementarnih nepogoda

Sektor Nacionalnog centra za klimatske promene, razvoj klimatskih modela i ocenu rizika elementarnih nepogoda
• Klimatološki podaci

Telefon: 011 3050-852

E-mail: klima@hidmet.gov.rs

• Agrometeorologija i primenjena klimatologija

Telefon: 011 3050-856

E-mail: agromet@hidmet.gov.rs

Centar za odbranu od grada

Centar za odbranu od grada
• Odbrana od grada

Telefon: 011 3050-890

Telefon: 011 3050-867

Telefaks: 011 2543-390

E-mail: zoran.babic@hidmet.gov.rs